Select Page

Pagproseso ang suliranan ng iyong puso

Ang isipan mo’y ingatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Mga Kawikaan 4:23
Pagproseso ang suliranan ng iyong puso

Download:

Download:

About:

Pin It on Pinterest